| Nacionalni projekti, Projekti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 31. 7. 2020 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

V okviru projekta smo v našem dijaškem domu zaposlili eno kandidatko: go. Andrejo Kokošin, magistrica profesorica anglistike in magistrica profesorica italijanščine. Prva zaposlitev je trajala od 01. 11. 2020 do 30. 06. 2021. V tem času se je vzgojiteljica začetnica aktivno vključevala v vzgojno delo (praktični nastopi, vodenje interesnih dejavnosti ipd.) ter se v času projekta pripravila na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu smo s kandidatko sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 12. 2021.

Zadnje objave
Dostopnost