| Študentje

Prejeli smo informacije glede vpisa za naslednje študijsko leto 2016/2017.

Objavljen je razpis, ki ga v spodnjih vrsticah objavljamo v celoti.  Lahko pa si preberete razpis tudi na www.sd.upr.si

Pomemben DATUM – 16.08.2016

 

Na podlagi 24. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13 in 38/16) študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru objavljajo

RAZPIS

za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

Vsebina razpisa

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja

II. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila)

III. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila)

IV. Obveščanje študentov

V. Predvideno število prostih mest za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih

VI. Naslovi pisarn za študentske domove

VII. Kontakt za tehnično pomoč študentom

I. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ŠTUDENTI ZA SUBVENCIONIRANJE BIVANJA

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

–       so državljani Republike Slovenije,

–       imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij ali kot izredni študij najmanj tri dni v tednu,

–       niso v delovnem razmerju, samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,

–       povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

–       imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,

–       niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj   4 km ali če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je študent do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Spremljevalec študenta invalida oziroma partnerica ali partner študentke ali študenta z otrokom mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka te točke.

II. PROŠNJA ZA SPREJEM

II.A) Rok za oddajo prošnje

Prošnjo za sprejem vložijo študenti, ki želijo bivati v javnih in zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in:

–       v študijskem letu 2015/2016 niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ali so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo za bivanje v javnih ali zasebnih študentskih domovih oziroma pri zasebnikih, oziroma so bivali v študijskem letu 2015/2016 in jim je pravica do subvencioniranega bivanja (ter s tem nastanitvena pogodba) potekla med študijskim letom 2015/2016,

–       so v študijskem letu 2015/2016 pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je do 16. avgusta 2016 še niso koristili,

–       bodo opravljali maturo v jesenskem roku in študenti, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje,

–       so v študijskem letu 2015/2016 zaključili študijski program prve ali druge stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se bodo vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje (velja tudi za tiste, ki bodo študijski program zaključili po roku za oddajo prošnje),

–       bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v drug študijski program kot so bili v študijskem letu 2015/2016 (študenti, ki zamenjajo študijski program),

–       bodo v študijskem letu 2016/2017 zamenjali visokošolsko središče in bo za reševanje njihove vloge pristojna druga pisarna za študentske domove, kot je bila za reševanje vloge za študijsko leto 2015/2016.

Študentje, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi, za študijsko leto 2016/2017.

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2016. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. avgusta 2016. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do             16. avgusta 2016 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

Kot pravočasna se upošteva:

1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. avgusta 2016 in

2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. avgusta 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni pisarni za ŠD, do 19. avgusta 2016.

Če po 16. avgustu 2016 nastanejo izjemne okoliščine (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov) lahko študent prošnjo za sprejem odda kadarkoli med študijskim letom od 1. 10. 2016 dalje do objave razpisa za naslednje študijsko leto, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

II.B) Dokazila za preverjanje splošnih pogojev in izpolnjevanja meril za subvencionirano bivanje

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

–       soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2015,

–       dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema (iz dokazila mora biti razviden znesek),

–       dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2015,

–       otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,

–       potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,

–       dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu pridobljenem v tujini (za študij v Sloveniji, pisarna za študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti),

–       samo pri prošnji za sprejem med študijskim letom: dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov).

Neobvezne priloge, ki jih študent lahko priloži prošnji:

–       dokazilo o izjemnem učnem ali študijskem uspehu oziroma obštudijski dejavnosti študenta,

–       potrdilo pristojnega organa, da je študent otrok padlega v vojni za Slovenijo oziroma žrtev naravnih nesreč,

–       dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov),

–       mrliški list starša ali skrbnika.

Pisarna za študentske domove bo za postopek sama pridobila:

–       podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem ali je študent državljan Republike Slovenije in naslov njegovega stalnega prebivališča,

–       podatke o uspehu pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole,

–       podatek iz eVŠ Evidence študentov in diplomantov o statusu študenta za študijsko leto 2016/2017,

–       podatke o dosedanjem študijskem uspehu za študente, vpisane v drugi ali višji letnik in podiplomske študente, če so predhodno izobrazbo pridobili v Sloveniji, na zadnji dan roka za oddajo prošnje,

–       podatek o oddaljenosti stalnega prebivališča študenta (naslov, poštna številka kraja) od kraja študija (sedež visokošolskega zavoda oziroma njegove dislocirane enote, kamor je vpisan študent). Pri izračunu oddaljenosti se bo upoštevala najkrajša razdalja v km po času potovanja v spletni aplikaciji Google maps (ne glede na najbližja postajališča ali druge okoliščine javnega potniškega prometa),

–       podatek iz evidence gospodinjstev, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve o članih študentove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; pri obdelavi podatkov se upoštevajo podatki, pridobljeni na dan poizvedbe v evidenci gospodinjstev,

–       potrdilo visokošolskega zavoda, da se program izrednega študija, na katerega je študent vpisan, izvaja najmanj tri dni v tednu,

–       podatek iz evidence o zavarovanih osebah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preverbo o tem, da študent ni v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik,

–       podatek iz evidenc Finančne uprave Republike Slovenije o materialnem položaju članov študentove družine v letu 2015(samo za družinske člane, ki bodo s podpisom na prošnji dovolili pridobiti podatke iz uradnih evidenc oziroma bo študent zanje, v primeru prošnje oddane z elektronskim podpisom, priložil njihove podpisane skenirane izjave),

–       podatke iz evidence brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje o nezaposlenih starših oziroma skrbnikih,

–       podatke o študentih, izključenih iz študentskega doma.

Cenzus je 2.333,84 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2015 (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2015 (2.477,03 EUR)). Za družinske člane se upoštevajo ožji družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in družinski člani, ki uveljavljajo oziroma so uveljavljali študenta kot vzdrževanega družinskega člana po Zakonu o dohodnini, tudi če niso registrirani v skupnem gospodinjstvu. V primeru, ko ima en ali oba študentova starša (ali partner enega od njegovih staršev) otroka, ki ne živi z njim in študentom v skupnem gospodinjstvu, a je njegov vzdrževani družinski član, se tega otroka in njegovih dohodkov ne upošteva pri izračunu povprečnega bruto dohodka na člana družine. V primeru, da otroku iz prejšnjega stavka plačuje preživnino, se le-to odšteje od skupnega dohodka družinskih članov, ki se upošteva za izračun povprečnega bruto dohodka na člana družine.

Pridobljeni dohodki in osebni prejemki v tuji valuti se preračunajo v eure po tečaju, veljavnem na dan 31. 12. 2015, ki ga objavlja Banka Slovenije. V primeru zakonske zveze študenta ali v primeru, ko ima študent otroka, se upošteva dohodek članov gospodinjstva, kjer ima študent stalno prebivališče.

Za ožje družinske člane študenta v istem gospodinjstvu se šteje starše (tudi mačeha ali očim oziroma partner matere ali očeta), sorojence, posvojence, rejence ter osebe pod skrbništvom (ne pa stari starši, tete, strici in nečaki).

III. PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA

III.A) Rok za oddajo prošnje

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2015/2016 bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov in jim (tudi iz razloga neizpolnjevanja pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov) ni potekla pravica do subvencioniranega bivanja (in s tem tudi nastanitvena pogodba) niti niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih.

Študentje, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi, za študijsko leto 2016/2017.

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2016. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. avgusta 2016. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 16. avgusta 2016 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

Kot pravočasna se upošteva:

1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. avgusta 2016 in

2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. avgusta 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni pisarni za ŠD, do 19. avgusta 2016.

III.B) Dokazila za preverjanje splošnih pogojev in izpolnjevanja meril za subvencionirano bivanje

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

–       soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2015,

–       dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema (iz dokazila mora biti razviden znesek),

–       dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2015,

–       otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom.

Pisarna za študentske domove bo za postopek sama pridobila:

–       podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem ali je študent državljan Republike Slovenije in naslov njegovega stalnega prebivališča,

–       podatek iz eVŠ Evidence študentov in diplomantov o statusu študenta za študijsko leto 2016/2017,

–       podatek o oddaljenosti stalnega prebivališča študenta (naslov, poštna številka kraja) od kraja študija (sedež visokošolskega zavoda oziroma njegove dislocirane enote, kamor je vpisan študent). Pri izračunu oddaljenosti se bo upoštevala najkrajša razdalja v km po času potovanja v spletni aplikaciji Google maps (ne glede na najbližja postajališča ali druge okoliščine javnega potniškega prometa),

–       podatek iz evidence gospodinjstev, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve o članih študentove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; pri obdelavi podatkov se upoštevajo podatki, pridobljeni na dan poizvedbe v evidenci gospodinjstev,

–       potrdilo visokošolskega zavoda, da se program izrednega študija, na katerega je študent vpisan, izvaja najmanj tri dni v tednu,

–       podatek iz evidence o zavarovanih osebah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preverbo o tem, da študent ni v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik,

–       podatek iz evidence Finančne uprave Republike Slovenije o materialnem položaju članov študentove družine v letu 2015 (samo za družinske člane, ki bodo s podpisom na prošnji dovolili pridobiti podatke iz uradnih evidenc oziroma bo študent zanje, v primeru prošnje oddane z elektronskim podpisom, priložil njihove podpisane skenirane izjave),

Cenzus je 2.333,84 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2015 (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2015 (2.477,03 EUR). Za družinske člane se upoštevajo ožji družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in družinski člani, ki uveljavljajo oziroma so uveljavljali študenta kot vzdrževanega družinskega člana po Zakonu o dohodnini, tudi če niso registrirani v skupnem gospodinjstvu. V primeru, ko ima en ali oba študentova starša (ali partner enega od njegovih staršev) otroka, ki ne živi z njim in študentom v skupnem gospodinjstvu, a je njegov vzdrževani družinski član, se tega otroka in njegovih dohodkov ne upošteva pri izračunu povprečnega bruto dohodka na člana družine. V primeru, da otroku iz prejšnjega stavka plačuje preživnino, se le-to odšteje od skupnega dohodka družinskih članov, ki se upošteva za izračun povprečnega bruto dohodka na člana družine.

Pridobljeni dohodki in osebni prejemki v tuji valuti se preračunajo v eure po tečaju veljavnem na dan 31. 12. 2015, ki ga objavlja Banka Slovenije. V primeru zakonske zveze študenta ali v primeru, ko ima študent otroka, se upošteva dohodek članov gospodinjstva, kjer ima študent stalno prebivališče.

Za ožje družinske člane študenta v istem gospodinjstvu se šteje starše (tudi mačeha ali očim oziroma partner matere ali očeta), sorojence, posvojence, rejence ter osebe pod skrbništvom (ne pa stari starši, tete, strici in nečaki).

IV. OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV

Pisarne za študentske domove bodo do 16. septembra 2016 na spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika, razen statusa študenta. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena navedenega pravilnika, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na informativno prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka mature (16. september 2016) do 31. oktobra 2016.

Študenti, ki se niso uspeli vpisati do 30. septembra 2016, so dolžni o tem obvestiti Pisarno za študentske domove, najkasneje do 10. oktobra 2016.

Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 14. oktobru 2016.

V. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH MEST ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V POSAMEZNIH VISOKOŠOLSKIH SREDIŠČIH

Prosta mesta so ločeno prikazana za sprejem in podaljšanje. Mesta za sprejem so namenjena študentom, ki so sprejeti na podlagi prošnje za sprejem.

  1. 1.VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V LJUBLJANI
  2. 2.VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V MARIBORU
  3. 3.VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KRANJU
  4. 4.VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KOPRU

a) Javni študentski domovi

Študentski dom Ljubljana razpisujejo skupaj 7408 ležišč, od tega je predvidenih:

2600 prostih mest za sprejem,

4808 mest za podaljšanje bivanja.

Od tega je namenjeno:

31stanovanj (73 mest) za študentske družine, od tega je predvidenih:

– 10 stanovanj (25 mest) za sprejem,

– 21 stanovanj (48 mest) za podaljšanje bivanja.

48 stanovanj (82 mest) za invalide, od tega je predvidenih:

-24 stanovanj (36 mest) za sprejem,

– 24 stanovanj (46 mest) za podaljšanje bivanja.

b) Dijaški domovi (538 ležišč)

Dijaški dom Vič razpisuje 324 ležišč, od tega je predvidenih:

– 144 prostih mest za sprejem,

– 180 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški in študentski dom Novo mesto razpisuje 122 ležišč, od tega je predvidenih:

– 92 prostih mest za sprejem,

– 30 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana razpisuje 60 ležišč, od tega je predvidenih:

– 14 prostih mest za sprejem,

– 46 mest za podaljšanje bivanja.

SŠTS Šiška razpisuje 12 ležišč, od tega je predvidenih:

– 5 prostih mest za sprejem,

– 7 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Poljane Ljubljana razpisuje 20 ležišč, od tega je predvidenih:

– 10 prostih mest za sprejem,

– 10 mest za podaljšanje bivanja.

c) Zasebni študentski domovi (351 ležišč)

Študentski dom Vincencij razpisuje 100 ležišč, od tega je predvidenih:

– 22 prostih mest za sprejem,

– 78 mest za podaljšanje bivanja.

Zavod sv. Stanislava, Študentski dom Janeza F. Gnidovca razpisuje 96 ležišč, od tega je predvidenih:

– 36 prostih mest za sprejem,

– 60 mest za podaljšanje bivanja.

Zarja, d.o.o. Novo mesto razpisuje 35 ležišč na lokaciji Partizanska 19, Ljubljana, od tega je predvidenih:

– 17 prostih mest za sprejem,

– 18 mest za podaljšanje bivanja.

Finance Consulting d.o.o., razpisuje 76 ležišč na lokaciji Vojkova cesta 17a, Ljubljana, od tega je predvidenih:

– 39 prosta mesta za sprejem,

– 37 mest za podaljšanje bivanja.

Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo razpisuje 32 ležišč, od tega je predvidenih:

– 10 prostih mest za sprejem,

– 22 mest za podaljšanje bivanja.

Zavod Situla – Zavod DNŠ za varovanje kulturne dediščine, turizem in kulturo, razpisuje 12 ležišč, od tega je predvidenih:

– 8 prostih mest za sprejem,

– 4 mest za podaljšanje bivanja.

č) Subvencije pri zasebnikih

Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 900ležišč, od tega je predvidenih:

– 150 prostih mest za sprejem,

– 750 mest za podaljšanje bivanja.

a) Javni študentski domovi

Študentski domovi v Mariboru razpisujejo 2862 ležišč, od tega je predvidenih:

1050 prostih mest za sprejem,

1812 mest za podaljšanje bivanja.

b) Dijaški domovi (460 ležišč)

Dijaški dom Maribor, razpisuje 100 ležišč, od tega predvidenih:

– 60 prostih mest za sprejem,

– 40 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor razpisuje 30 ležišč, od tega predvidenih:

– 24 prostih mest za sprejem,

– 6 mest za podaljšanje bivanja.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje (Dijaški dom Celje) razpisuje 230 ležišč, od tega predvidenih:

– 190 prostih mest za sprejem,

– 40 mest za podaljšanje bivanja.

Prometna šola Maribor, Dijaški dom razpisuje 60 ležišč, od tega predvidenih:

– 57 prostih mest za sprejem,

– 3 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Murska Sobota razpisuje 40 ležišč, od tega predvidenih:

– 30 mest za sprejem,

– 10 mest za podaljšanje bivanja.

c) Zasebni študentski domovi (221 ležišč)

Hotel-Restavracija Tomi, Mate Matjaž, s.p. razpisuje 152 ležišč na lokacijiIztokova ulica 22,                Maribor, od tega predvidenih:

– 75 prostih mest za sprejem,

– 77 mest za podaljšanje bivanja.

Družinski center mir zavod za pomoč družinam v stiski razpisuje 22 ležišč, od tega predvidenih:

– 9prostih mest za sprejem,

– 13mest za podaljšanje bivanja.

Frančiškov zavod Maribor, razpisuje 9 ležišč, od tega predvidenih:

– 5 prosta mesta za sprejem,

– 4 mest za podaljšanje bivanja.

Zvezda Danica d.o.o., razpisuje 38 ležišč na lokaciji Cankarjeva 10, Maribor, od tega predvidenih:

– 26 prosto mesto za sprejem,

– 12 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški in študentski dom Kranj razpisuje 201 ležišče, od tega je predvidenih:

– 140 prostih mest za sprejem,

– 61 mest za podaljšanje bivanja.

a) Javni študentski domovi

Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 224 ležišč, od tega je predvidenih:

– 43 prostih mest za sprejem,

– 181 mest za podaljšanje bivanja, od tega:

94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:

– 18 prostih mest za sprejem,

– 76 mest za podaljšanje bivanja.

130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:

– 25 prostih mest za sprejem,

– 105 mest za podaljšanje bivanja.

b) Dijaški domovi (390 ležišč)

Dijaški in študentski dom Koper razpisuje 156 ležišč, od tega je predvidenih:

– 66 prostih mest za sprejem,

– 90 mest za podaljšanje bivanja.

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož, razpisuje 94 ležišč, od tega je predvidenih:

– 54 prostih mest za sprejem,

– 40 mest za podaljšanje bivanja.

Srednja šola Izola Dijaški dom Izola, razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:

– 30 prostih mest za sprejem,

– 20 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 90 ležišč, od tega je predvidenih:

– 45 prostih mest za sprejem,

– 45 mest za podaljšanje bivanja.

c) Zasebni študentski domovi (197 ležišč)

Študentski center Jadro, Koper razpisuje 42 ležišč, od teh je predvidenih:

– 16 prostih mest za sprejem,

– 26 za podaljšanje bivanja.

– SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. razpisujejo 23 ležiščna lokaciji Erjavčeva ulica 36, Nova Gorica, od tega je predvidenih:

– 8 prostih mest za sprejem,

– 15 za podaljšanje bivanja.

Presta d.o.o., razpisuje 25 ležišč na lokaciji Bazoviška 1, Nova Gorica, od tega je predvidenih:

– 4 prostih mest za sprejem,

– 21 za podaljšanje bivanja.

AMK inženiring d.o.o, razpisuje 17 ležišč na lokaciji Ul. agrarne reforme 19, Koper, od tega je predvidenih:

– 11 prostih mest za sprejem,

– 6 za podaljšanje bivanja.

Luka Koper Pristan d.o.o., razpisuje 90 ležišč na lokaciji Prisoje 9, Koper, od tega je predvidenih:

– 30 prostih mest za sprejem,

– 60 za podaljšanje bivanja.

č) Subvencije pri zasebnikih

Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 690 ležišč, od tega je predvidenih:

– 190 prostih mest za sprejem,

– 500 mest za podaljšanje bivanja.

VI. NASLOVI PISARN ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE

Po pošti, na naslov:                                                       Osebno na naslov:

1. Visokošolsko središče v Ljubljani                           Visokošolsko središče v Ljubljani

Študentski dom Ljubljana                                            Študentski dom Ljubljana  

Pisarna za študentske domove                                   Pisarna za študentske domove

p.p. 99                                                                        Svetčeva ulica 9, Dom VI                            

1001 Ljubljana                                                           1000 Ljubljana                                                                      

Telefonske številke za informacije so objavljene na spodaj navedeni spletni strani.

e-pošta: studentski.domovi@siol.net

spletna stran: http://www.stud-dom-lj.si

2. Visokošolsko središče v Mariboru

Univerza v Mariboru, Študentski domovi

Pisarna za študentske domove

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

tel.: 02 2284 200; 05 2284 219

e-pošta: umsd@um.si in sd.vpis@um.si

spletna stran: http://www.studentskidomovi.um.si

3. Visokošolsko središče v Kranju

Dijaški in študentski dom Kranj

Pisarna za študentske domove

Kidričeva cesta 53

4000 Kranj

tel.: 04 2010 430; 04 2010 436; 04 2010 437

e-pošta: dsd.kranj@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.dsd-kranj.si

4. Visokošolsko središče v Kopru

Univerza na Primorskem

Študentski domovi

Pisarna za študentske domove

Ankaranska cesta 7, 6000 Koper

tel.: 05 6117 507

e-pošta: studentski.domovi@upr.si

spletna stran: http://www.sd.upr.si

VII. KONTAKT ZA TEHNIČNO POMOČ ŠTUDENTOM

  • Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom:
  • Vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:

Enotni kontakti center, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki)

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si, tel: (01) 478 46 59

 

 

slogan-napis-dom-small_1

Zadnje objave